CHÍNH SÁCH DÀNH CHO PARTNER

 

  1. NGUYÊN TC CNG ĐỒNG:

- Vi Equilhome, cộng tác viên là người đồng hành, là một phần của công ty trong sự phát triển. Vậy nên, chúng tôi gọi các bạn là PARTNER –  CỘNG SỰ.

- Quan h Công ty – Partner là quan h bình đẳng gia nhà cung cp và đối tác bán hàng.

- Partner k hông SPAM, không la đảo, xúi d c, lôi kéo.

- Không chi tc, xc phm người khác.

- Luôn h tr các thành viên khác, cùng nhau xây dng công đồng đoàn kết, vng mnh, cùng phát trin.

- Đọc k chính sách trước khi tham gia và thc mc.

- Khi có tranh chp, cn tho lun vi nhau mt cách lch s. Equilhome luôn sn lòng tiếp thu s đóng góp tích cc ca Partner và có điu chnh hp lý.

- Trong mi trường hp, quyết định ca Equilhome là quyết định cui cùng.

  1. QUYN VÀ TRÁCH NHIM CA CÁC BÊN:

  1. Equilhome:

Equilhome có quyn:

     - T chi tư cách thành viên ca nhng người không tuân th chính sách, quy trình làm việc của Equilhome.

      - T chi cung cp thông tin, cung cp sn phm cho Partner khi Partner có vi phm quy định chung hoc có hành vi được coi là m ám.

       - Đưa ra quyết định cui cùng trong mi trường hp và các bên liên quan có trách nhim thi hành.

      - Giám sát mi hot động thương mi liên quan đến sn phm ca mình.

      - Là pháp nhân duy nht đại din cho thương hiu Equilhome.

Equilhome có trách nhim:

      - Cung cp mi thông tin liên quan đến sn phm, hoa hng mt cách minh bch, công khai.

       - Chu trách nhim trước pháp lut v tính hp pháp ca sn phm.

         - Đảm bo quyn li chính đáng cho Partner, thanh toán đầy đủ, đúng hn các khon hoa hng.

       - Tiếp nhn đơn hàng và phi hp cùng Partner, đơn v vn chuyn giao hàng đúng hn ti khách hàng.

  1. Partner:

Partner có quyn:

- Được đảm bo quyn li kinh tế, đối x bình đẳng vi các Partner khác trong công ty.

- Được cp tài khon để kim soát đơn hàng, hoa hng.

- Được hướng dn to ra đơn hàng đầu tiên.

- Được cung cp và s dng các thông tin vè sn phm, feedback thun tin cho vic bán hàng.

- H tr thành viên phát trin marketing đa nn tng.

Partner có trách nhim:

- Tìm hiu k thông tin sn phm t công ty, chu trách nhim v nhng thông tin mình đưa ra (nếu không đúng mô t ca công ty).

- Kê khai thông tin trung thc, t đảm bo tư cách pháp nhân ca mình.

- Chp hành nghiêm túc chính sách ca công ty dành cho Partner.

- Cư x lch s trong cng đồng.

 

Cảm ơn sự hợp tác của các bạn!

Đội ngũ EQUILHOME

logo equilhome

 

Lợi ích khi cộng tác cùng Equilhome.

Chính sách hoàn đổi hàng dành cho Partner.

Quy trình bán hàng dành cho Partner.

Đăng ký hợp tác.